For accurate information of amount of refund and cost of refund, send a copy of your W-2 or last paycheck stub to taxezythailand@gmail.com

  การชำระค่าบริการ ลูกค้าจะต้องได้รับแจ้งจากทางเราก่อน ว่า tax refund check มาถึงแล้วเท่านั่น จึงจะสามารถทำการชำระค่าบริการ

© taxezy.com